Estratègia i tàctica de l'aualé

Com passa amb molts altres jocs de tauler, a l'aualé no hi intervé la sort. Durant el desenvolupament d'una partida, els millors jugadors segueixen estratègies molt planificades i executen tàctiques ben conegudes amb l'objectiu clar d'obtenir la victòria. A continuació t'expliquem l'estratègia fonamental de l'aualé i et mostrem com pots saber de manera fàcil quin dels jugadors té les de vèncer. No deixis que et guanyin un altre cop!

Fonaments de l'estratègia

L'estratègia bàsica de l'aualé consisteix a moure les fitxes de tal manera que s'obtinguin posicions favorables per al jugador. És a dir, s'intentarà obtenir una disposició de les fitxes en el tauler que faci possible capturar més llavors que el rival en moviments posteriors.

Per això és important minimitzar el nombre de forats que contenen menys de tres llavors en la filera pròpia, ja que això disminuirà les possibilitats que té el rival de capturar-ne les fitxes. Alhora es voldrà maximitzar aquesta variable en els forats de l'oponent, de manera que la probabilitat de capturar-ne les llavors sigui més alta.

Una altra estratègia molt coneguda del joc consisteix a acumular un gran nombre de llavors en algun dels forats propis. A un forat d'aquest tipus que conté dotze o més llavors, de manera que en sembrar-lo es podrà donar una volta completa al tauler, se l'anomena kroo.

Acumular llavors en grups grans, fa possible que en un únic moviment un jugador pugui capturar sovint un nombre molt elevat de llavors (fins a quinze a l'aualé abapa), per tant, permetre que el rival faci una captura d'aquest tipus és un error estratègic normalment irrecuperable.

Avaluació del tauler

Mesurar l'avantatge que té un jugador en un moment concret del joc és una tasca difícil que dependrà de les peculiaritats de cada posició. Tanmateix, és possible estimar la superioritat d'un jugador donant un valor a cada forat del tauler d'aualé. Així, si un jugador ha capturat cinc llavors més que el rival, el seu avantatge serà de 10 punts.

De la mateixa manera, cadascun dels forats del tauler representarà també un avantatge o desavantatge pel jugador segons el nombre de llavors que contingui. Aquesta és una avaluació que es pot estimar de manera molt simple amb la taula següent. Tenint sempre en compte que només és una aproximació i que el valor real dependrà de la posició concreta.

Buit Una llavor Dues llavors Kroo

4 punts

3 punts

3 punts

2 punts

Per cada llavor que el jugador hagi capturat sumarem 2 punts. Afegirem 3 punts per cada forat de la filera de l'oponent que contingui una o dues llavors; sumarem 4 punts per cada forat del rival que no contingui llavors i 2 punts addicionals si hem acumulat més de dotze llavors en algun dels nostres forats. Si després es fa el mateix des del punt de vista de l'oponent, es podrà comparar fàcilment quin dels dos jugadors posseeix un avantatge més clar.

Es pot observar també a la taula anterior el valor relatiu d'un kroo a l'aualé. Acumular més de dotze llavors en un forat només serà realment útil si gràcies a ell podem efectuar un gran nombre de captures, però és clar que l'oponent intentarà evitar-ho per tots els mitjans i com a conseqüència sovint resultarà només en un petit avantatge estratègic.

Algunes tàctiques habituals

El joc admet també un bon nombre de tàctiques enfocades a aconseguir els objectius estratègics. Entre les tàctiques més habituals hi trobem les següents.

  • Atacar simultàniament dos o més forats del rival; de tal manera que l'adversari no pugui evitar la posterior captura de llavors.
  • Acaparar llavors en els forats propis i sembrar-les en el terreny del rival en petites quantitats. Forçant així que l'adversari es vegi obligat a fer moviments que no li són favorables.
  • Guanyar temps és una tàctica important a l'aualé consistent a forçar l'oponent a subministrar-te llavors per aconseguir un avantatge estratègic.
Representació d'una posició d'aualé on el sud ha capturat 19 llavors i el nord 23. Els forats de joc contenen les següents llavors: 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0.

Problema d'aualé abapa
En aquesta posició, el jugador sud —al qual toca moure— pot guanyar emprant diferents tàctiques.